موضوع: نحوه محاسبه جرایم در آمدهای کتمان شده در اظهار نامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی

 

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حکم قسمت اخیر ماده ۱۹۲ اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون

مالیات های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی بدینوسیله اعلام می دارد

جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده در خصوص در آمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و

هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل ۳۰٪ مالیات متعلق به موارد مذکور و

در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مؤدیان، معادل ۱۰٪ مالیات متعلق به درآمدهای فوق می باشد.